HCM – Lớp Thiền Phát Triển Kỹ Năng Ngoại Cảm 5.2023

HCM – Lớp Siam Reiki Cấp Độ 1 5.2023

Hà Nội – Lớp Làm Việc Và Chữa Lành Tinh Thể 5.2023

Hà Nội – Lớp Siam Reiki Cấp Độ 1 5.2023